Διαχείριση Έργου

Προετοιμασία Προσφοράς

Διαχείριση Σύμβασης

Χρονοπρογραμματισμός και Παρακολούθηση Έργου

Διαχείριση Κόστους

Επίβλεψη

Έμπειροι μηχανικοί του εργοταξίου είναι διαθέσιμοι για την επίβλεψη του κατασκευαστικού σας έργου και την παροχή τεχνογνωσίας επί τόπου. Είτε πρόκειται για έργα υποδομής, λιανικού εμπορίου, οικιστικά ή βιομηχανικά έργα, διαθέτουμε τον κατάλληλο εμπειρογνώμονα για την επίβλεψη των εργασιών για λογαριασμό σας.

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights